תקנון האתר

כללי
תקנון האתר

כללי

1.1. אתר האינטרנט ד"ר נונה שיווק (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י ד"ר נונה שיווק, משמש כאתר מתווך לסחר
אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון

בינך לבין ד"ר נונה שיווק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש

לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר

ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של ד"ר נונה שיווק ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד,

והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.7 כל הזמנה המבוצעת באתר כפופה לחוקי מדינת ישראל ולתקנות השונות לרבות מכס, מע"מ וכו',

אודות המכירות
2.1. ד"ר נונה שיווק מאפשרת לך באמצעות האתר לייבא מוצרים שונים (להלן: "מוצרים") ישירות מספקים זרים, שאינם ישראלים, ברחבי העולם

(להלן: "ספקי היבוא האישי") בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ובתנאי שהיבוא נעשה לצריכה אישית ולא מסחרית (להלן: "יבוא אישי").
2.2 יובהר כי האתר משמש פלטפורמה בלבד לביצוע עסקאות יבוא אישי בין הלקוח לבין ספקי היבוא האישי באופן ישיר. במקרה שתתקבל תלונה מלקוח

בגין מוצר יבוא אישי שרכש, יפעל האתר עבור הלקוח במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספק בכדי לנסות ולפתור את התלונה באופן המיטבי לטובת

הלקוח.
2.3 כל המידע המוצג באתר לגבי מוצרי היבוא האישי, לרבות בעניין טיבם ואיכותם, התקבל מספקי היבוא האישי ומצוי באחריותם הבלעדית של ספקי

היבוא האישי. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את הפרטים המידע שמתקבל מספקי היבוא האישי בנוגע למוצרים השונים, לרבות

בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו בדפי המכירה וכיו"ב.
2.4 המוצרים יישלחו ממחסני ספקי היבוא האישי בחו"ל ישירות אל כתובת הלקוח באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות (להלן:

"השילוח"), בהתאם לשילוח שיפורט בדף המכירה ובמועדי האספקה שיפורטו בעמוד המכירה.
2.5 שילוח מוצרי היבוא האישי יעשה לבית הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח, בהתאם למפורט בדף המכירה. תשומת לבך לכך שזמן המשלוח

המפורט בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, וכי ייתכנו עיכובים הנובעים מגורמים שונים, וכי האתר אינו אחראי לאיחור באספקת מוצרי היבוא האישי

ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.
2.6 המחירים המפורטים באתר לא כוללים מע"מ, מכס, מס קניה או כל מס או היטל אחר שייתכן ויוטל על המוצר על ידי רשויות המיסים בישראל (להלן:

"מס").
2.7 אחריות לשלמות המוצר: ספקי היבוא האישי מתחייבים לפעול ככל יכולתם על מנת שהמוצר יסופק ללקוח כשהוא שלם ותקין, ואולם היה והמוצר הגיע

שבור ו/או לא תקין אתר ד"ר נונה שיווק יטפל בהסדרי החלפת המוצר מול הספק בחו"ל. במקרה כזה יש להודיע בכתב באתר בדבר אי שלמות ו/או

תקינות המוצר לא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המוצר, ונציגי ד"ר נונה שיווק יצרו עימך קשר לתיאום החלפת המוצר. יובהר כי אין באמור כדי

לפגוע בזכות הלקוח לביטול עסקה/מכירה, כמפורט בתקנון.
2.8. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אספקה, תנאי תשלום ופרטים

רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

2.9. טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים

בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן:

"הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע

ההזמנה.
2.10. בעת ביצוע הפעולה חובתך להקפיד על מילוי פרטים מדויקים : הזנת פרטים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית שפ"י הוראות פקודת

העונשין.

באחריות מבצע הפעולה להזין פרטים משלוח נכונים לאספקת המוצרים – שים לב !!! במידה ומבצע הפעולה מזין כתובת שגויה והמוצר שהוזמן לא יגיע ,

לא תהיה למבצע הפעולה אפשרות לטעון כנגד אי הגת המוצר.

יש להזין פרטי כרטיס אשראי. פרטים אלו לא ישמרו באתר וימחקו לאחר מועד סליקת האשראי.

2.11. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע ד"ר נונה שיווק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וביצוע חיוב הכרטיס ע"י חברות כרטיסי האשראי. במידה

והחיוב אושר, תירשם בקשת הזמנה ,הזמנת הלקוח תבדק ע"י נציגי האתר ובמידה וכל הפרטים מוזנים היטב והמוצרים הנדרשים קיימים במלאי הספק

תבוצע הזמנה עם שם הלקוח ויחוייב כרטיס האשראי של הלקוח בהתאם להזמנה שאושרה ע"י נציגי האתר.

שים לב!!!

במידה ומוצר אשר בקשת להזמין אינו נמצא במלאי הספק או הספק החליט מסיבה כזאת או אחרת שאינו מספק את המוצר יבוצע זיכוי מלא בכרטיס

האשראי אשר נמסר בהזמנה.

פרטי הזמנה ו/או בקשת הזמנה ניתן יהיה לראות אותה תחת הקישור "כרטיס לקוח" שבאתר וכמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה עד

3 ימי עסקים ממועד ביצוע החיוב. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה

הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל ד"ר נונה שיווק. הרישום שנרשם במחשבי

ד"ר נונה שיווק יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
2.12הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.14. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר

טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של ד"ר נונה שיווק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת

רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד האישור הטלפוני. לא

פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ד"ר נונה שיווק זכאית לבטל את ההזמנה.
2.15. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור קשר טלפוני עם נציגי האתר בטלפון

לצורך מסירת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק

החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
2.16. המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת

ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה. עם זאת, יובהר כי ד"ר נונה שיווק עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא

שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. עם קבלת בקשת הזמנה מלקוח למוצר,

ד"ר נונה שיווק מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף

המכירה. ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת ד"ר נונה שיווק מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר

באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד. במקרה זה, תהא רשאית

ד"ר נונה שיווק להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין

במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך וד"ר נונה שיווק תזכה את כרטיס האשראי שלך בסכום ששולם בגין המוצר, ככל

ששולם. למעט קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ד"ר נונה שיווק בגין היעדר

מלאי כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה, מותנה בכך שהמוצר המוצע

למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה. במקרה של כשלון תמורה מוחלט על ידי הספק בחו"ל (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים

המוצרים או השירותים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים.

3. מדיניות משלוחים והחזרת מוצרים
3.1 משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או

מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר. לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד

הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
3.2 לגבי כל מוצר שהוזמן על ידך תוכל לראות בדף "החשבון שלי" מספר מעקב לחבילה, סטטוס מקום הימצאות החבילה שיעודכן מעת לעת ותאריך

משוער לקבלת החבילה.
3.2 ד"ר נונה שיווק תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. ד"ר נונה שיווק

מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
3.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ד"ר נונה שיווק תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם

עימם מראש. דע: ד"ר נונה שיווק עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן

עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
3.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל. במקרה של משלוח מחוץ לישראל כאמור, ד"ר נונה שיווק תהיה רשאים לגבות

תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
3.5 הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל,

ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף

הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
3.6 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי

חג וימי חג) וימי המשלוח יחלו להיספר רק החל ממועד חיוב ההזמנה.
3.7 לא קיימת אפשרות באתר לאיסוף עצמי של המוצר.
3.8 אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר ד"ר נונה שיווק
3.9 במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת ד"ר נונה שיווק קניות ברשת, אשר מפעילה

אתר ד"ר נונה שיווק, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות.

שירות לקוחות
4.1 בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, האתר ופעילותו, נושאים אחרים, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של ד"ר נונה שיווק,

ע"י רישום הודעה באתר בצור קשר באתר ו/או בדף הפייסבוק . במידת הצורך התשובה לא תתקבל במועד הפניה אלא תופנה לספק בחו"ל ותימסר

באמצעות כתובת המייל או באמצעות הטלפון במועד מאוחר יותר. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה

ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
4.2 במקרה הלא סביר שקריאתכם לשירות הלקוחות לא טופלה בצינורות המקובלים תוכלו לפנות אלינו גם לדוא"ל

כשרות להשתמש באתר
5.1 כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
5.1.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור

אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
5.1.2 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
5.1.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5.1.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ד"ר נונה שיווק , רשאית למנוע ממבצע פעולה מביצוע רכישות באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים

הבאים:
5.2.1 מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
5.2.2 מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
5.2.3 מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
5.2.4 מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב ד"ר נונה שיווק ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג'

כלשהו;
5.2.5 בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
6. מדיניות פרטיות
6.1 כדי לרכוש מוצר או שירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך

מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
6.2 לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר

לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, ד"ר נונה שיווק תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה

כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, ד"ר נונה שיווק לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש

ובסיסמתך האישית.
6.3 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל ד"ר נונה שיווק במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע

שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של ד"ר נונה שיווק. מעבר לשימוש הנ"ל ד"ר נונה שיווק מתחייבת שלא לעשות

כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ד"ר נונה שיווק תאפשר גישה למידע רק לאלה

מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
6.4 ד"ר נונה שיווק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר

נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, צ'יפסט לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או

ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של ד"ר נונה שיווק.
6.5 לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר ואו מועדון האתר הינך נותן את הסכמתך להירשם לרשימת תפוצה שבה תקבל עדכונים , מבצעים וכן הודעות

עדכון באשר להזמנה אשר בצעת באתר.

ד"ר נונה שיווק מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ ד"ר נונה שיווק, תוכל לבחור שלא להצטרף

לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר

לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מ ד"ר נונה שיווק. דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר

בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות

באתר. לתשומת ליבך: ד"ר נונה שיווק אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים

אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני ד"ר נונה שיווק כי ניתנה לך הסכמתם כאמור

של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני

מהאתר.
6.6 ד"ר נונה שיווק תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים

באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא

יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
6.7 ד"ר נונה שיווק תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של ד"ר נונה שיווק

על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך

האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך

שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
6.8 בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור של האתר כחוק
6.9 בעת ההרשמה לאתר, ועל מנת להקל עלייך בעת הרכישות העתידיות שלך ב ד"ר נונה שיווק, יהא עלייך לספק מידע כגון שם, כתובת, כתובת

אלקטרונית, מספר טלפון עלייך, פרטים אלו יישמרו במערכת לצורך שליחת המוצרים בעת הרכישות העתידיות. תוכל לעדכן פרטים אלה בכל עת. פרטי

כרטיס אשראי אינם נדרשים בעת ההרשמה לאתר ואינם נשמרים במערכת באף שלב לרבות בעת הרכישה.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
מבצע הפעולה רשאי לבטל עסקה שעשה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על

פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

7.1. ביטול של עסקה יעשה בפנייה בכתב באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של ד"ר נונה שיווק מכרטיס הלקוח שלך באתר.
7.2.מבצע הפעולה רשאי להחזיר מוצר שאינו פריט לבוש בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר בניכוי 5% אחוז מסך ערך העסקה או 100 ש"ח

הנמוך מבינהם בתוספות עמלות סליקה.
7.3. ביטול עיסקה עקב פגם בנכס נושא העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו למבצע הפעולה בנוגע לנכס או עקב אי אספקת הנכס

או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר ד"ר נונה שיווק למבצע הפעולה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע

הפעולה, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה , יחזירו לכתובת המוכר השולח באריזתו המקורית ויחד עם תויות המכירה, באמצעות דואר רשום . הזיכוי

יוחזר למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר למשרדי השולח.
7.4. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, בתוך 24 שעות מביצוע בקשת ההזמנה, תחזיר ד"ר נונה שיווק

למבצע הפעולה בתוך 14 ימי עסקים את סכום החיוב בניכוי 5% ממחיר המוצר שבוטל או 100 שקלים הנמוך מבינהם ובניכוי עמלות הסליקה. ביטל

מבצע הפעולה את הזמנתו לאחר 24 שעות מקבלת אישור ההזמנה במייל, ומכיוון שהמוצרים הוזמנו כעת מהספק בחו"ל, ימתין מבצע הפעולה עד לקבלת

המוצרים אליו ויחזירם למשרדי המוכר השולח באריזתם המקורית וכאשר לא נעשה בהם כל שימוש. ד"ר נונה שיווק תחזיר למבצע הפעולה את אותו

חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ותמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת החיובים

הבאים: – דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם בתוספת דמי משלוח ועמלת אריזה ושינויי במלאי בסך 49 ש"ח

.
7.5. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס למשרדי המוכר השולח במדינתו, על חשבון מבצע הפעולה.

אחריות כללית בגין פעילות האתר
8.1 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ד"ר נונה שיווק בגין

תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
8.2 ד"ר נונה שיווק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, ד"ר נונה שיווק אינה מתחייבת שהשירות באתר לא

יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו

לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת

האינטרנט.
8.3 ד"ר נונה שיווק לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה

קישורית. ד"ר נונה שיווק אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
9. תנאים נוספים
9.1 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם

של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ד"ר נונה שיווק ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ד"ר נונה שיווק נתנה את הסכמתה לכך,

בכתב ומראש. 9.2 אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י ד"ר נונה שיווק.
9.3 רישומי המחשב של ד"ר נונה שיווק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. שונות
10.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
מסיבות שמירה על סטריליות, והגיינה לא תתקבלנה החזרות של מסכות ומגינים לאחר הרכישה
* משלוח מהיר ( * 1-2 ימי עסקים ) בכפוף לאילוצי שירות השליחים של דואר ישראל
משלוח באמצעות שליח !
שירות השליחים של דואר ישראל
לא יכול להגיע לכתובות של בתים במושב בכפר או בקיבוץ עם רחובות לא מוכרזים
המשלוח יגיע למזכירות הישוב או בסניף הדואר המקומי של המושב או הכפר
נא לאסוף אותו משם
שירות השליחים של דואר ישראל לא יכול להגיע לכתובות של בתים במושב בכפר או בקיבוץ עם רחובות לא מוכרזים
המשלוח יגיע למזכירות הישוב או בסניף הדואר המקומי של המושב או הכפר
נא לאסוף אותו משם
* במידה ותימסר כתובת שגוייה או חסרה
* או שהלקוח לא יענה לטלפון לשליח בעת מסירה
כך שאי אפשר יהיה לספק את החבילה
יחוייב הלקוח בדמי משלוח נוספים או יצטרך לאסוף באיסוף עצמי מהמשרד בנתניה
* מגן פנים שקוף הוא מוצר שמגיע עם ציפוי מגן לסטריליות לכן לא ניתן להשאירו מחוץ לדלת הלקוח
אלא רק לאחר תיאום מראש עם השליח לכשיתקשר בעת ניסיון מסירת החבילה
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 8 במרץ 2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ד"ר נונה שיווק, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.